Priv?tums & dro?ba

 

      SIA VARIS Toys ap?emas nodrošin?t visu klientu datu droš?bu internet? un dara visu iesp?jamo, lai savstarp?jo dar?jumu process ir drošs un J?su personisk? inform?cija atrastos piln? droš?b?. Visa apstr?d?t? inform?cija tiek šifr?ta un sadarb?b? ar First Data Latvia tiek nodrošin?ta 3D Secure sist?ma drošiem pirkumiem internet?.