Vakances

 

Ja joproj?m sev? atrodi b?rnu, sp?j skat?ties uz rota?liet?m ar b?rnu ac?m un Tavas dz?ves v?rt?bas saskan ar m?s?j?m, tad labpr?t uz?emtu Tevi m?su pulk? radot un nog?d?jot rota?lietas b?rniem.

 

Gaid?sim Tevi sav? p?rdošanas komand?!

 

Rota?n?cas burvi - P?RDEV?JU


M?s Tev uztic?sim:

 • Profesion?lu klientu apkalpošanu saska?? ar uz??muma stilu
 • Rota?lietu p?rdošanu un b?rnu v?lmju piepild?šanu
 • Darbu ar kases apar?tu un noliktavas programmat?ru
 • Veikala populariz?šanu soci?lajos medijos un interneta vid?
 • Dal?bu tirdzniec?bas akciju noris?
 • Dal?bu invent?ru veikšan?, pas?t?jumu apstr?d?, pre?u pie?emšan?/izdošan?
 • Internetveikala apstr?di - pre?u public?šanu, p?rbaudi saska?? ar pre?u atlikumu, ien?košo pas?t?jumu apstr?di, pre?u izs?t?šanu
 • Biroja ikdienas darba organiz?šanu (pre?u pas?t?šanu, izsniegšanu, u.c.)
 • Darba vietas uzkopšanu

 

Sagaid?m:

 • Veiksm?gu iepriekš?ju pieredzi akt?v? darb? ar klientiem
 • ?oti labas komunik?ciju un p?rdošanas prasmes 
 • Augstu atbild?bas saj?tu, precizit?ti un lojalit?ti
 • Teicamas latviešu, krievu un v?lams ang?u valodas zin?šanas
 • Sp?ju pal?koties uz rota?liet?m ar b?rnu ac?m


M?s pied?v?jam:

 • Radošu darbu m?j?g? atmosf?r? un draudz?g? kolekt?v? R?gas centr?
 • Amatu ar izaugsmes iesp?j?m str?d?t ar? starptautisk? vid?
 • Motiv?jošu atalgojuma sist?mu
 • Elast?gas laika un darba pl?nošanas iesp?jas

 

CV un motiv?cijas v?stuli (l?dzam aprakst?t savu izpratni un redz?jumu par „Rota?n?cas” v?rt?b?m) s?t?t VARIS Toys p?rdošanas vad?t?jai Evijai T?relei uz e-pastu: evija@varis.lv l?dz 2015. gada 9. oktobrim.

 

Sazin?simies ar otr?s atlases k?rtas kandid?tiem!