Pas?kumi

     Sp??u p?cpusdienas

Rota?n?ca turpina p?rsteigt! Piesakies uz jautro un atrakt?vo sp??u p?cpusdienu kop? ar VARIS konstruktoru vai jautraj?m Djeco sp?l?m.

 

K? tas notiek? 

1. Piesakies telefoniski  +371 6728 0627, rakstot uz e-pastu kristine@varis.lv, vai piesaki dal?bu veikal? pie p?rdev?jas. 

2. Grupi?ai l?dz 5 b?rniem tiks nodrošin?ta stundu gara izklaide Rota?n?cas zinošo darbinieku vad?b? ar VARIS Toys konstruktoru vai Djeco k?ršu un galda sp?l?m. 

3. Vecums s?kot no 3 gadiem. Š? ir b?tiska inform?cija piesakot b?rnu nodarb?bai, lai varam nokomplekt?t grupu. 

4. Dal?ba notiek par ziedojumiem tiem b?rni?iem, kuri non?kuši gr?t?b?s. Sadarbojoties ar pal?dz?sim.lv fondu, pal?dz?sim Latvij? dz?vojošiem b?rniem. 

 5. Pat?kam?kais! Katrs dal?bnieks sa?ems p?rsteiguma balvi?u no Rota?n?cas!

 

Tiekamies jau dr?z!