Par veikalu

       M?su ilggad?j? pieredze k? rota?lietu raot?jiem rad?ja m?sos drosmi un v?l?šanos rad?t v?l nebijušu, skaistu, jaun?m rota?liet?m bag?tu veikalu, kur? iek?autas v?l Latvij? neredz?ts rota?lietu sortiments. Veikals „Rota?n?ca” tapa ?oti ilgi un taj? pat laik? ?oti ?tri. Teju 3 m?nešu laik? tika uzburta un realiz?ta ideja par rota??gu veikalu b?rniem ar z?m?gu nosaukumu – „Rota?n?ca”! Jau 2012. gada 10. j?lij? savas durvis v?ra  m?su veikals „Rota?n?ca”, lai m?su apmekl?t?ji var?tu tvert mirkli skaistu b?rnu lietu pasaul?.


       Paral?li m?su veikalam A.?aka iel? 59, tiek att?st?ts ar? veikali?a interneta veikals, lai m?su rota?lietu sortimentu var?tu apskat?t ar? s?ot biroj?, m?j?s vai k?d? kafejn?c?. T? k? m?s cenšamies sekot l?dzi laikam un modernaj?m iesp?j?m – Jums ir iesp?ja apskat?t „Rota?n?cas” sortimentu atrodoties ar? darb?, m?j?s vai ce??.


       Sav? veikal? m?s stingri iev?rojam rota?lietu kvalit?tes, b?rna att?st?bas un dizaina aspektus, t?p?c veikal? b?s pieejami ?paši atlas?ti raot?ju produkti, kas tieš? veid? atspogu?o VARIS Toys ideju par kvalitat?v?m, skaist?m un galvenais – att?stoš?m – rota?liet?m. Produktu kl?st? ir pieejamas ne tikai VARIS Toys koka rota?lietas, bet ar? att?stoš?s rota?lietas, radošie komplekti un ?paši skaisti b?rnistabas interjera priekšmeti no Francijas – DJECO, pašiem maz?kajiem att?stoš?s m??lieti?as no Candida, Fürnis un Inware, k? ar? daudzi citi skaisti produkti maziem un liel?kiem b?rniem.


       M?s esam p?rliecin?ti, ka b?rn?ba ir par ?su slikt?m rota?liet?m! T?p?c veikals „Rota?n?ca” ir vieta, kur var atrast vislab?k?s rota?lietas R?g?, ?pašu apkalpošanu un person?lu ar izpratni par b?rnu un vi?u vec?kiem nepieciešamaj?m liet?m.  Gaid?m J?s ciemos te – m?su burv?gaj? „Rota?n?c?”.