Par rota?liet?m

      Sp?l?šan?s un rota??šan?s ir viena no b?tisk?kajiem b?rnu nodarb?m, lai att?st?tos. Sp?l?šan?s ir svar?g?k? nodarbe b?rn?b? un pilda izgl?tojošo funkciju, iem?cot b?rnam izzin?t apk?rt?jo vidi un sevi. Sp?l?šan?s proces? b?rni g?st pieredzi, m?coties risin?t da?das sare??tas situ?cijas, m?coties savstarp?ji saprasties un kontrol?t sevi, lai bag?tin?tu savu radošo pasauli un att?st?tu jau maz? l?dera sp?jas. Jo vair?k izgl?tojošu rota?lietu ir b?rna vid?, jo b?tisk?k tiek paplašin?ta b?rna pieredze, lai piln?b? att?st?tu b?rna potenci?lu.    

      Esam apkopojuši svar?gu inform?ciju par rota?lietu b?t?bu un dom?jam, ka t? b?s svar?ga ikvienam, kurš pieš?ir noz?mi maz? cilv?ka att?st?bai.  

 

Rota?lietu izv?le 

       Turpm?k sniegt? b?s papildinform?cija, lai t? b?tu k? pavediens rota?lietu izv?l? da?da vecuma b?rniem. Kam?r š? inform?cija b?s k? pavediens, tom?r gribam atg?din?t, ka katrs b?rns ir individualit?te. Izzini savu b?rnu un iepaz?sti vi?a intereses, sp?jas un robeas. Ne visiem b?rniem pat?k t?s pašas rota?lietas, kas citiem b?rniem – vienam b?rnam pat?k nodarboties ar b?v?šanu un veidot puzles, savuk?rt otram lab?k pie sirds iet braukt ar riteni un sp?l?t bumbu. Varb?t tieši tavam mazajam b?rnam pat?k sp?l?ties ar le??u m?j?m vai sp?l?t galda sp?les! Galvenais ir m??in?t piem?rot lab?ko rota?lietu savam b?rnam, un atceries, ka b?rna tagad?j?s intereses k??s ar gadiem izteikt?kas. 

 

Z?dai?i: no dzimšanas l?dz 1 gada vecumam

       ?oti daudzi speci?listi ir vienispr?tis, ka ar? z?dainim ir nepieciešam?ba p?c sava veida rota?liet?m. L?dz ar br?di, kad z?dainim s?k aktiviz?ties visas 5 ma?as – oa, garša, dzirde, tauste un redze, ?paši izmekl?tas rota?lietas šo ma?u aktiviz?šanai var z?dainim sniegt inform?ciju par da?da lieluma izm?riem, form?m, ska??m, tekst?ru un par lietu funkcion?šanu.

 

Izv?lies rota?lietas, kas:

  • Satur deta?as, kas ir liel?kas, un nav norijamas
  • Ir vieglas, lai t?s var?tu tvert, satur?t vai saspiest
  • Nav ar as?m mal?m un st?riem
  • Ir spilgtas un daudzkr?sainas
  • Ir nekait?gas (nesatur toksiskas, ??miskas vielas)

 

      Spilgtu kr?su un da?du tekst?ru vieglas rota?lietas stimul? z?dai?a jaunatkl?t?s ma?as. ?oti jauniem z?dain?šiem vislab?k?s rota?lietas ir t?s, kuras piev?rš uzman?bu gan ar kr?s?m, gan vieglu kust?bu, gan ska??m – muzik?li karekl?ši, miega lupati?as, da?du gulti?u un rati?u piekari?i. Grabu?i, p?kstul?ši un aktivit?tes pakl?ji?i ir id?li jau mazliet vec?kiem z?dai?iem, kuri apguvuši tveršanas un tur?šanas sp?jas.  

      M?kst?s rota?lietas, kas darin?tas no nekait?giem materi?liem ir ?oti labas m??manti?as, kuras ?urc?t un sam??ot, bet t?s nav rad?tas, lai t?s s?k?tu un kod?tu.  „Seit ir svar?gi p?rliecin?ties, lai visas šuves ir stingras un nav sairušas, rota?lietas acti?as un deguns ir stingri piestirpin?tas.

      B?rnam, kurš jau ir iem?c?jies s?d?t, ir piem?roti da?di klu?i un formi?as ar kr?sainiem att?liem b?v?šanai un celšanai.  Viena iekš otras ieliekamu rota?lietu komplekts vai ?oti vienk?ršas motorikas sp?les ar? ir iem??otas rota?lietas jau mazliet vec?kiem z?dai?iem. B?rni?i šaj? agraj? vecum? jau ir iem??ojuši gr?mati?as, kur?s sp?j atpaz?t un nor?d?t paz?stamus priekšmetus, dz?vniekus un cilv?kus. Bumbas un velkam?s - stumjam?s rota?lietas ir laba izv?le, ja b?rni?š jau akt?vi kust?s – r?po un staig?.

 

Mazu?i: vecum? no 1 l?dz 3 gadiem

      Akt?vam mazulim vajag rota?lietas, kas akt?vi nodarbina mazuli – jo ?paši aktivit?tes rota?lietas, k? piem?ram tr?sritenis, sp??u automaš?na vai ar? velkam?s, ripin?m?s, lidin?m?s rota?lietas. T?das ?rtelpu rota?lietas k? lielas bumbas, zem klaj?m debes?m sp?l?jamas sp?les, mazie baseini?i, smilškastes rota?lietas ir ?oti labas mazuli att?stošas rota?lietas.  

      Mazu?i šaj? vecum? s?k apg?t ar? lomu sp?les. Lai atdarin?tu savus vec?kus un vi?u apk?rt?jo pasauli, b?rni m?dz sp?les form? izsp?l?t pieaugušo pasaules situ?cijas – iepirkšanos, daktera apmekl?jumu, da?das ikdienas aini?as, no kur?m b?rni g?st pieredzi. Š?da veida aktivit?t?m ?oti labi ir piem?rotas rota?lietas – miniat?ras virtuv?tes un citas m?bel?tes, dakteru komplekti, remontdarbn?cas, maza veikali?a atdarin?jumi, le??u dr?b?tes un citas ikdienas so?u atdarinošas rota?lietas ir izcili piem?rotas šim vecumam.    

      B?rni šaj? vecum? ir ieinteres?ti formu un veid?u sp?l?s, kas att?sta lo?iku. Vis?da veida, formu un kr?su klu?i un vienk?rša veida puzles ir lielisks veids,k? att?st?t b?rna lo?isko dom?šanu. Turkl?t šaj? vecum? b?rni labpr?t nodarbina sevi ar da?diem muzik?liem instrumentiem  – tambur?ni, rota?u klavieres, stabul?tes, bundzi?as ir ?oti labi dzirdes aktiviz?t?ji. Ar? m?zikas ieraksti braucot automaš?n? vai m?j?s ir labs b?rna dzirdes aktiviz?t?js.

 

Pirmskolas vecuma b?rni: 3 l?dz 5 gadi

      Pirmskolas vecuma b?rni ir ?sti fantaz?t?ji un iedomu pasaules meistari. Vi?iem pat?k t?lot pieaugušos un sav? iedomu pasaul? izveidot situ?cijas, kur?s vi?iem j?r?kojas k? pieaugušajiem – protams tikai sav? interpret?cij?. Papildus kost?mi un apr?kojums ir ?oti b?tiski un tie tikai paspilgtina vi?u situ?cijas izsp?li un iedomu pasauli.  Šaj?s  iedom?taj?s  situ?cij?s ir iesaist?tasdaneda?du situ?ciju att?lošana - maks?šana veikal?, rota?u ?diens, rota?u kases apar?ts vai mobil? telefona sarunas, uzb?v?jama pils?ti?a, cietoksnis, cirkus, dz?vnieku ferma, restor?ns, le??u m?beles un m?jas un le??u te?tra izsp?l?šana. Tiek izsp?l?tas daudzas jo daudzas iedomu situ?cijas, kur?s tiek izmantoti daudz un da?da atrib?tika. 

      B?rna individu?laj? pasaul? rota?lieta nes gan sabiedrot?, gan aizst?vja lomu. Piem?ram, lelle vai m??ais l?cis pal?dz b?rnam tikt gal? ar sare??tu situ?ciju. B?rni šaj? vecum? m?dz dal?ties ar saviem „nosl?pumiem” un emocij?m ar saviem rota?u draugiem – rota?liet?m.