Lietoanas noteikumi

Visp?r?ja vienošan?s


      SIA „VARIS Toys” (Latvija), re?istr?cijas Nr. 44103000429, adrese: „Saimes”, Renc?ni, Burtnieku nov. LV-4232, Latvija, turpm?k saukta Rota?n?ca, nodrošina t?mek?a lap? www.rotalnica.lv, turpm?k saukta M?jas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saska?? ar zem?k izkl?st?tajiem noteikumiem un nosac?jumiem, pieg?des noteikumiem, pre?u atpaka?atdošanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosac?jumiem un darb?bas politiku, kuras izkl?sts ir atrodams M?jas lap?, saist?b? ar noteikt?m funkcij?m, elementiem vai rekl?mu, k? ar? nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskait?tais ir iek?auts šajos noteikumos un nosac?jumos (visi kop? saukti par Lietošanas noteikumiem un nosac?jumiem) un ir to sast?vda?a. Piek??stot M?jas lapai vai lietojot to, j?s apliecin?t, ka esat izlas?juši šos Lietošanas noteikumus un nosac?jumus, saprotat tos un piekr?tat tos iev?rot bez ierobeojumiem vai nosac?jumiem.

      Ja pat?r?t?js, izmantojot Interneta starpniec?bu, ieg?d?jas Rota?n?ca M?jas lap? pied?v?t?s p?rdodam?s rota?lietas un dekorat?vos b?rnistabas priekšmetus, turpm?k tekst? „Preces”,tad š?da savstarp?ja vienošan?s tiek uzskat?ta par Distances l?gumu un ir pak?auta ties?bu norm?m, kas regul? Distances l?gumu tai skait?, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direkt?vai 97/7/EEK par pat?r?t?ju aizsardz?bu saist?b? ar distances l?gumiem, Latvijas Republikas likumam „Pat?r?t?ju ties?bu aizsardz?bas likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances l?gumu”.

 

1.       Priv?tums

      Rota?n?ca aizsarg? fizisko personu pamatties?bas un br?v?bas, it ?paši priv?t?s dz?ves neaizskaram?bu, attiec?b? uz fizisk?s personas datu apstr?di saska?? ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direkt?vu 95/46/EK par personu aizsardz?bu attiec?b? uz personas datu apstr?di un š?du datu br?vu apritiun Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardz?bas likums”.

      Rota?n?ca ieg?st pat?r?t?ja person?go inform?ciju, jo tas ir nepieciešams, lai pat?r?t?jam nodrošin?tu lab?ko servisa l?meni. Tas ?auj sniegt pat?r?t?jam piem?rotu pieeju Rota?n?cas Prec?m un piev?rst uzman?bu pre?u kategorij?m, kas visvair?k interes? pat?r?t?ju. J?su person?g? inform?cija pal?dz mums inform?t j?s par jaunumiem pied?v?to pre?u kl?st?, izp?rdošan?m un pas?kumiem, par kuriem j?s var?tu b?t ieinteres?ts. J?su piepras?juma apstr?dei m?s pras?m sniegt pat?r?tajam t?du inform?ciju k? – v?rds, adrese, e-pasta adrese, kontaktt?lrunis u.c. Rota?n?ca nepieprasa un neapstr?d? sensit?vos personas datus.

      ROTA?N?CA nekad neizmanto un nedal?s ar ieg?to inform?ciju, kuru j?s sniedzat tiešsaist?. ROTA?N?CA nep?rdod un neiz?r? pat?r?t?ja kontaktinform?ciju citiem tirgus dal?bniekiem.

      ROTA?N?CAS pien?kums ir likum? noteiktajos gad?jumos izpaust personas datus valsts un pašvald?bu amatperson?m. M?s b?sim spiesti atkl?t pat?r?t?ja person?go inform?ciju, kad to pieprasa likums.

      ROTA?N?CA veic visus iesp?jamos pas?kumus j?su person?g?s inform?cijas droš?bai, lai aizsarg?tu to pret z?dz?bu, pazušanu, ?aunpr?t?gu izmantošanu, k? ar? pret nesankcion?tu pieeju, atkl?šanu, p?rveidošanu un boj?šanu.

      Ja klientam, kurš pas?t?jis un ieg?d?jies produktu M?jas lap?, nav ties?bsp?jas un vai r?c?bsp?jas, par produkta pas?t?jumu un samaksu ir atbild?gs š?s personas likum?gais p?rst?vis (piem., vec?ki, aizg?d?i). Iepriekšmin?taj? gad?jum? pas?t?jums nav atsaucams, k? ar? veikt? pirkuma maksa nav atmaks?jama.   

Pat?r?t?js piekr?t personas datu apstr?dei.

 

2.      M?jas lapas darb?bas m?r?is

      Šo m?jas lapu ir izveidojis SIA VARIS Toys un uztur to k? veikala ROTA?N?CA M?ja lapu.  M?jas lapa ir izstr?d?ta t?, lai t? efekt?vi kalpotu k? platforma sazi?ai starp uz??mumu un klientu, k? platforma da?du kvalitat?vu, augstv?rt?gu rota?lietu tirdzniec?bai tiešsaist? un ar? k? inform?cijas avots visos jaut?jumos, kas saist?ti ar produkciju un uz??mumu – veikalu Rota?n?ca.

 

3.      Preces

      ROTA?N?C? pied?v?t?s Preces – rota?lietas nav p?rtikas produkti un nav lietojami uztur?. ROTA?N?CA attiec?b? uz pat?r?t?ju nepie?auj maldinošus apgalvojumus par Preces lietošanu, un iev?ro visus Eiropas Parlamenta un Padomes direkt?vas 2009/48/EK (2009. gada 18.j?nijs) par rota?lietu drošumu noteikumus, nodrošinot, ka M?jas lap? tiek public?ti visi ar direkt?vu 2009/48/EK (2009. gada 18. j?nijs) saist?tie droš?bas noteikumi: droš?bas br?din?juma teksti, ieteicamie lietošanas vecumi, da?di droš?bas teksti.

      Sniedzot M?jas lap? pieejamo produktu aprakstu, m?s cenšamies b?t cik iesp?jams prec?zi. Ja inform?cij?, kas saist?ta ar produktu (apraksts, kr?sas un tml.) ir notikušas izmai?as, ROTA?N?CA nevar garant?t, ka katru br?di M?jas lapa ir piln?b? atjaunin?ta, iek?aujot taj? visu aktu?lo inform?ciju.

 

4.      Cenas

      M?jas lap? www.rotalnica.lv visas cenas ir nor?d?tas eiro (EUR) val?t?. Visas cenas M?jas lap? ir nor?d?tas ar PVN nodokli 21 % apm?r?. Atkar?b? no pieg?des adreses j?su pas?t?jumam var tikt piem?rota papildu s?t?šanas maksa, kas tiks skaidri nor?d?ta pirms maks?juma apstiprin?šanas un iek?auta kop?j? pas?t?juma cen?.

 

5.      Pieg?des k?rt?ba

      Visas m?su pieg?des tiek veiktas droši un ?tri, ko apstiprina m?su iepriekš?j? darb?bas pieredze. Inform?cijai par pas?t?jumu izpildes un pieg?des k?rt?bu un papildu pieg?des izmaks?m, m?s aicin?m j?s iepaz?ties ar m?su produktu Pieg?des noteikumiem.

 

6.      Pre?u atgriešanas noteikumi 

      Katrs jaut?jums saist?b? ar klienta veiktu un tam pieg?d?tu pas?t?jumu atpaka?atdošanu tiek izskat?ts atseviš?i saska?? ar vienk?ršotu proced?ru. Inform?cijai par klienta iesp?j?m saist?b? ar produktu atpaka?atdošanu un inform?cijas sa?emšanai par l?guma izbeigšanu un attiec?gajiem nosac?jumiem, m?s aicin?m J?s iepaz?ties ar m?su Atteikuma ties?b?m.

 

7.      Intelektu?lais ?pašums

      Visa šaj? M?jas lap? pieejam? inform?cija un saturs, ir ROTA?N?CAS  ?pašums, un to aizsarg? Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektu?l? ?pašuma aizsardz?bu, ieskaitot likumus, kas regul? autorties?bu un pre?u z?mju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas at?aujas mums piederošo pre?u z?mju izmantošana jebk?d? veid?, neatkar?gi no m?r?iem, nav at?auta.

 

8.   Lietot?ja pien?kumi

      Piek??stot M?jas lapai vai lietojot to, jums ir j?iev?ro šeit izkl?st?tie Noteikumi un nosac?jumi un M?jas lap? public?tie ?pašie br?din?jumi vai nor?d?jumi attiec?b? uz piek?uvi vai lietošanu. Jums vienm?r j?r?kojas labtic?gi un saska?? ar likumu un para?m. J?s nedr?kstat veikt jebk?das izmai?as vai labojumus M?jas lap?, taj? atrodamaj? Satur? vai pakalpojumos, k? ar? nedr?kstat jebk?d? veid? kait?t M?jas lapas darb?bai vai funkcion?lajai vienot?bai. Neierobeojot citu šajos Noteikumos un nosac?jumos min?to punktu visp?r?go raksturu, ja apzin?ti vai nolaid?bas d?? tiek p?rk?ptas šajos Noteikumos un nosac?jumos paredz?t?s saist?bas, j?s b?siet atbild?gi par visiem zaud?jumiem un kait?jumu, ko š?ds p?rk?pums var rad?t ROTA?N?CAI.

 

9.   Atbild?bas ierobeošana

      J?s piekr?tat, ka atbilstoši visiem piem?rojamiem likumiem Rota?n?ca nek?d? zi?? nav atbild?ga (p?c l?guma, nolaid?bas d?? vai uz cita pamata) saist?b? ar jebk?du p?rtraukumu vai k??du, kas radusies, jums lietojot šo M?jas lapu.

      Rota?n?ca nav atbild?ga par jebk?diem netiešiem, ?pašiem, nejaušiem vai sec?giem zaud?jumiem (ieskaitot neg?tu pe??u), kas saist?ti ar M?jas lapu vai t?s izmantošanu (vai nesp?ju izmantot M?jas lapu) no j?su puses, neatkar?gi no darb?bu veida, p?c l?guma, delikta (ieskaitot nolaid?bu) vai citu iemeslu d?? ar? tad, ja m?s esam tikuši inform?ti par š?du zaud?jumu rašan?s iesp?jam?bu.

      SIA „VARIS Toys” nav atbild?ga par kav?šanos ar saist?bu izpildi vai to nepild?šanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies t?du apst?k?u un š??rš?u d??, kuri ir ?rpus m?su sapr?t?gas kontroles, kas ietver, bet neaprobeojas ar streikiem, vald?bas r?kojumiem, karadarb?bu vai nacion?l? m?roga ?rk?rtas st?vokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai  klimata anom?lij?m, neizpildi no trešo personu puses, trauc?jumiem interneta savienojum?, k? ar? datoriek?rtu un programmat?ras atteici. Š?du nep?rvaramas varas apst?k?u gad?jum? m?s cent?simies nov?rst radušos kav?jumus p?c iesp?jas ?tr?k.

 

10.   Str?du izš?iršanas k?rt?ba

      Ja saist?b? ar šo M?jas lapu rodas str?ds, visas šajos Noteikumos un nosac?jumos paredz?t?s ties?bas un pien?kumus, k? ar? visas darb?bas to ietvaros regul? Latvijas Republikas likumi t?d? apm?r?, it k? šie Noteikumi un nosac?jumi b?tu Latvij? piln?b? nosl?gts un piln?b? pild?ts l?gums.

      Str?dus, kas radušies sakar? ar š? distances l?guma izpildi, Puses regul? p?rrunu ce??. Ja str?du nevar noregul?t p?rrunu ce??, tas tiek nodots izskat?šanai Baltijas Re?ion?l? Š??r?jties?, saska?? ar Latvijas Republikas likumdošanu un š?s š??r?jtiesas reglamentu, latviešu valod?, rakstveida proces? uz iesniegto dokumentu pamata, viena š??r?jtiesneša sast?v? p?c Rota?n?cas izv?les, vai p?c pušu vienoš?n?s LR ties? p?c piekrit?bas ties?.

 

11.   Piekrišana sa?emt pazi?ojumus   

      Pie?emot šos Noteikumus un nosac?jumus, j?s piekr?tat no mums sa?emt pazi?ojumus, informat?vus materi?lus, pas?t?jumu preciz?jumus un citas zi?as (kop? saukti „Pazi?ojumi”) pa e-pastu vai parasto pastu.

 

12.   Visp?r?gi noteikumi   

      J?s piekr?tat, ka šie Noteikumi un nosac?jumi veido visu starp jums un Rota?n?cu nosl?gto aktu?lo vienošanos attiec?b? uz š?s M?jas lapas un t?s satura lietošanu no j?su puses.

      Rota?n?cai ir ties?bas jebkur? laik? labot un preciz?t šos noteikumus, public?jot attiec?g?s izmai?as M?jas lap? un nor?dot p?d?jo izmai?u veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosac?jumos veikt?s izmai?as st?jas sp?k? uzreiz p?c to public?šanas. J?s piekr?tat, ka, turpinot lietot M?jas lapu p?c š?du izmai?u veikšanas, j?s ar to apliecin?t savu piekrišanu vis?m izmai??m. Rota?n?ca patur ties?bas atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosac?jumiem pieš?irt?s ties?bas. Jums ir j?iev?ro š?ds atsaukums vai izmai?as no to veikšanas br?a, ieskaitot, ja tas nepieciešams, p?rtraucot izmantot M?jas lapu jebk?d? veid?.