?oda ?imen?m - 15% atlaide jebkuram pirkumam

Turpm?k, iep?rkoties m?su veikal? “Rota?n?ca”, R?g?, A.?aka iel? 59, un uzr?dot der?gu 3+ ?imenes karti, sa?emsiet 15% atlaidi jebkuram pirkumam!

Atlaides nesumm?jas, ja Jums jau ir past?v?g? klienta atlaide vai produktam jau piem?rota l?dzv?rt?ga vai liel?ka atlaide.

Atlaide nedarbojas, iep?rkoties interneta veikal? www.rotalnica.lv. Lai sa?emtu atlaidi, iep?rkoties internet?, l?dzu, sazinieties ar mums individu?li, rakstot uz e-pastu info@varistoys.lv vai rakstot mums Facebook lap? @Rotalnica

Latvijas Goda ?imenes apliec?ba “3+ ?imenes karte” ir valsts veidota atbalsta programma daudzb?rnu ?imen?m, kas reiz? kalpo ar? k? apliecinošs dokuments tam, ka ?imen? aug tr?s un vair?k b?rni vecum? l?dz asto?padsmit gadiem, k? ar? pilngad?gas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja t?s ieg?st visp?r?jo, profesion?lo vai augst?ko izgl?t?bu. Š?s kartes ?pašniekiem ir iesp?ja sa?emt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus pied?v? valsts un priv?tie uz??mumi Latvij?.


Z?m?anas konkurss ir nosl?dzies.

Z?m?šanas konkurss ir nosl?dzies!

Apsveicam uzvar?t?jus!!!

1. vieta Daniels Mitrofanovs

2. vieta Hugo Gundars

3. vieta Evel?na Petrone

Veicin?šanas un simp?tiju balvu ieg?st Evel?na Fedosova.

 


Pateicamies visiem radošajiem b?rniem, kas ies?t?ja darbus!

Kop? m?s varam paveikt daudz laba!

 P?c k?da laika ar? m?su veikali?? var?siet ieg?d?ties apsveikuma karti?as ar uzvar?t?ju z?m?jumu dizainiem un visa ziedot? nauda tiks nodota pal?dz?sim.lv fondam. 

 

Uzvar?t?ja Daniela Mitrofanova ies?t?tais darbs:


Labdar?bas z?m?anas konkurss VARIS Toys Ziemassv?tkos

Z?m?šanas konkursa nolikums


Rota?n?cas jaun? m?jvieta

Rota?lietu ir tik daudz, sortiments paliek ar vien liel?ks, t?d?? ar prieku pazi?ojam, ka j?lija s?kum? veikals "Rota?n?ca" maina savu atrašan?s vietu uz gaiš?k?m un plaš?k?m telp?m.  

30 j?nij? un 1. j?lij? veikals b?s sl?gts (p?rcelsimies uz jaunaj?m telp?m).
2. j?lij? gaid?sim J?s m?su jaunaj? m?jviet? - A. ?aka iel? 59, R?g?. 

Uz tikšanos Rota?n?c?. 

 Rota?n?cas darba laiks decembr?:

Sestdien?s - 6., 13. un 20. decembr? str?d?sim no 10:00 l?dz 19:00
Sv?tdien?s  - 7., 14. un 21. decembr? str?d?sim no 10:00 l?dz 16:00

24. un 25. decembr? Rota?n?ca atp?t?sies un svin?s Ziemassv?tkus.

No 26. l?dz 30. decembrim str?d?sim k? ierasts.

31. decembr? un 1. janv?r? atp?t?sies un sagaid?s Jauno gadu

 Rota?n?cas darba laiks L?go sv?tkosRota?n?cas darba laiks Maija br?vdien?s.

 


Rota?n?cas darba laiks Lieldien?s

18. apr?l? str?d?sim no 11.00 l?dz 18.00 


19. un 21. apr?l? Rota?n?ca atp?t?sies, kr?sos un ripin?s olas, š?posies un piedal?sies olu kauj?s.

22. apr?l? str?d?sim k? ierasti no 11.00 l?dz 19.00


APSVEICAM LAIM?T?JUS

Ir febru?ra s?kums un tas noz?m? to, ka ir izn?cis jaunais urn?la EZIS numurs. Ur??!

 „„Ea” abon?t?ji, kuri ats?t?ja uz redakciju pier?d?jumu par urn?la abon?šanu, ir piedal?jušies balvu izloz?. Galveno balvu laim?jis 4 gadus vecais Konstant?ns Nadejs no R?gas. „Ezis” pasteidz?s vi?am nog?d?t uz??muma VARIS Toys un veikali?a „Rota?n?ca” d?v?to komplektu, kur? ir 222 deta?as. No t?m var uzb?v?t visu ko.”

Liels prieks par visiem urn?la EZIS abon?t?jiem, t?p?c m?s, VARIS Toys, sirsn?gi sveicam balvu ieguv?jus- Konstant?nu Nadeju, Laumu Biezi?u un Elizabeti Šulcu! Lai Jums visiem VARIS b?v?šanas prieks!

Un m?s dom?jam, ka Ezis ir viens feins urn?ls ar da?diem uzdevumiem, kas pal?dz gan „asin?t” pr?tu, gan ar? jautri pavad?t br?vo laiku, t?p?c abon? urn?lu ar? Tu un iesp?jams, Tu, t?pat k? Konstant?ns, Lauma un Elizabete  sa?emsi balvas!

Ur?, Ur?, Ur?!!!


VARIS Toys Valmier? apbalvo teicamniekus

K? jau katru gadu, ar?  šajos Ziemassv?tkos, VARIS Toys apd?vin?ja sekm?g?kos skol?nus, izv?loties vienu no Latvijas skol?m. Šoreiz VARIS Toys konstruktori dev?s uz Valmieras Viestura vidusskolu, kur  trim brašiem pirmklasniekiem tika pasniegtas balvas par lab?m un teicam?m sekm?m. Tas bija liels p?rsteigums, jo ?paši Ziemassv?tku laik?, par kuriem priec?j?s ne vien paši skolnieki, bet ar? vec?ki un skolas kolekt?vs.  

„Paldies par d?van?m pie egl?tes Viesturskolas pirmklasniekiem.Tas Ziemassv?tku laik? skolas jaun?kajiem bija ?pašs p?rsteigums! ” teic VVV direktora vietniece audzin?šanas darb? s?kumskolas posm? - Inguna V?cmane.

Ar?  m?s- VARIS Toys-  priec?jamies, ka varam p?rsteigt un iepriecin?t skol?nus.

Tiekamies atkal! :)


Lieliski pal?gi mazu?a att?st?bai

Ir gr?ti aptvert, cik strauji pirmo m?nešu laik? att?st?s tava mazu?a ?ermenis un pr?ts. Katru dienu b?rns uzzina, iegaum? un iem?c?s kaut ko jaunu. Mazulis daudz un apzin?ti smaida, kad ar vi?u run?jas un sp?l?jas vai ar? kad vi?am ?auj sp?l?ties sav? nodab?. Ieraugot pieaugušos, akt?vi dudina. B?rni?š uzman?gi ieklaus?s ne vien apk?rt?j?s ska??s, bet ar? taj?s, ko izrun? pats, un ?oti priec?jas, t?s dzirdot.                  

Uzticam? Rota?n?ca ar? v?las piedal?ties Tava mazu?a att?st?b?, t?p?c esam sag?d?juši lieliskus draugus- muzik?lus un skanošus m?rka??nus un ?zel?šus, m?r?tes un p?ces,  kas pal?dz?s iepaz?t mazulim šo tik skaisto pasauli. Pie mums atrad?si aktivit?šu pakl?ji?us, da?da veida grabu?us un spir?les, k? ar? aproces acu un roku koordin?cijai. 

N?c pie mums un m?s apsol?m, ka Tavs mazulis augs priec?gs un uz pilnu klapi izbaud?s b?rn?bu! Tev ta?u ar? tas ir svar?gi, vai ne?

Tiekamies!


Darba laiks sv?tkos

Lai Ziemassv?tku vec?tim atvieglotu darbu, str?d?sim vair?k!!!

Sestdiena, 21. decembris no 10:00- 18:00

Sv?tdiena, 22. decembris no 10:00 - 16:00

Pirmdiena, 23. decembris no 11:00 - 19:00

24., 25., 26. decembris br?vs

Piektdiena, 27. decembris no 11:00 - 19:00

Sestdiena, 28. decembris no 10:00 - 16:00

Sv?tdiena, 29. decembris br?vs

Pirmdiena, 30. decembris no 11:00-19:00

31. decembris, 1. janv?ris br?vs.

Daudz prieka un laimes sv?tkos nov?l Rota?n?cas un VARIS Toys darba r??i.


30% atlaide m?zikas instrumentiem

Lai m?zika skan?tu ik uz so?a,
Rota?n?ca Tev pal?dz?bu sola.
N?k 30% atlaide, t? acis bola, 
T? pal?dz rad?t m?ziku uz goda!

Visiem Swedbankas klientiem 30% m?zikas instrumentiem, nor??inoties ar klienta karti. Papildus pirkumam sa?em past?v?go klienta atlaiu karti.

Produktus iesp?jams ieg?d?ties veikal? Rota?n?ca, R?g?, Martas iel? 9-1a, k? ar? iesp?jams pas?t?t produktus m?jas lap? www.rotalnica.lv, izmantojot atlaiu kodu: muzika30.
 

 *L?dzam piev?rst uzman?bu, ka m?jaslap? produktu cena ir nor?d?ta bez atlaides, jo šis ir ekskluz?vs pied?v?jums tikai Swedbank klientiem.

Pied?v?juma izmantošanas termi?š – 11. novembris. 
Pied?v?jumu iesp?jams izmantot s?kot ar 28. oktobri.

 Laiks k? vienm?r t?l?k steidzas,
Jaun? gada gait?s sauc.
Lai nekas nav nepaveicams,
Lai ir prieka, laimes daudz !

 

Rota?n?cas darba r??i nov?l Laim?gu jauno gadu!

Tiekamies jau dr?dz!

Gaid?m J?s ar? R?g?, Martas iel? 9-1A


Rado?s darbn?cas "Rota?n?c?"

      Atverot m?su veikalu "Rota?n?ca" m?s pl?noj?m, k? veikalu padar?t dz?vespriec?g?ku, ar b?rnu bals?m piepild?t?ku! Esam non?kuši pie re?liem darbiem un katru 2. ned??u gatavosim b?rniem radoš?s darbn?cas, kur?s b?rni var?s iem?c?ties da?das jaunas rota?as, m?kslinieciksas nodarbes, sp?les. Galu gal? b?rniem j?b?t starp citiem b?rniem, lai iem?c?tos tik svar?g?s dz?ves gudr?bas!

      Veikala past?v?gaj? programm? paredz?tas rota?u un sp??u darbn?cas, kur zinoša „Rota?n?cas” darbinieka vad?b? b?rni var?s apg?t jaunas radošas sp?les un pag?s iejusties mazu m?kslinieku lom?s, veidojot, z?m?jot, kr?sojot. 
      M?s esam p?rliecin?ti, ka b?rn?ba ir par ?su slikt?m rota?liet?m! T?p?c veikals „Rota?n?ca” ir vieta, kur var?s atrast vislab?k?s rota?lietas R?g?, ?pašu apkalpošanu un person?lu ar izpratni par b?rnu un vi?u vec?kiem nepieciešamaj?m liet?m.

      Inform?ciju par radošaj?m darbn?c?m m?s Jums varam izs?t?t p?c piepras?juma: raksti uz info@rotalnica.lv un m?s tev nos?t?sim visu radošo darbn?cu pl?nu tuv?kajam m?nesim.


1. septembris n?k...

-- Vai tu jau esi gatavs apsveikt mazos ar pirmo skolas dienu?  

-- J?, es esmu, un Tu?

-- Es gan, sestdien, 31. august?, došos uz Rota?n?cu, lai ieg?d?tu d?vanas. Starp citu, iep?rkoties 31. august? virs 10 latiem, sa?emšu p?rsteiguma balvu! 

N?c ar? Tu!

                  *  *  *

Atg?din?m, ka darba laiks vasar? ir 

P.

O.

Tr.            11:00 - 19:00                   

C.

P. 

S. - Sv.     Sau?ojamies un atp?šamies

 

Darbu sestdien?s ats?ksim ar 31. augustu! 

 

Nenokav? prieka piln?s b?rna acti?as, 

kad vi?š 1. septembr? sa?ems Rota?n?cas manti?as! 

 

 

Visus produktus iesp?jams apl?kot un ieg?d?ties http://www.rotalnica.lv

Rota??gu vasari?!


Ir pavasaris kl?t, j?iet lauk? rota??t`!

Pavasaris ir ien?cis Rota?n?c? ne tikai ar saules stariem, bet ar? ar jauniem produktiem- m?zikas instrumenti un jautras sp?l?tes gan maziem, gan lieliem.

Ir pien?cis laiks ar? atrakt?vaj?m sp?l?m br?v? dab?, bet p?rn? gada rota?as apnikušas vai sal?zušas? Rota?n?ca sag?d? Jums visiem p?rsteigumu un samazina cenas par 10 %  pavasara- vasaras sp?l?m.

Bet ar to v?l nav gana... Rota?n?ca turpina p?rsteigt! Vari pieteikties k?dai sp??u p?cpusdienai kop? ar VARIS konstruktoru vai jautraj?m Djeco sp?l?m. Vari izm??in?t ar? jauno nesaciet?jošo veidošanas masu, no kuras vari b?v?t pilis un k?kas glui k? smilšu kast?.

Saulainas un rota??gas domas v?lot,

Tava Rota?n?ca  


Darba laiks vasar?

Laika posm? no 8. j?nija l?dz 31. augustam Rota?n?ca maina darba grafiku.

Jorpoj?m gaid?sim un ar prieku rota??simies ar Tevi kop? katru darba dienu no 11:00 - 19:00.

Sestdien?s un sv?tdien?s izbaud?m vasaras priekus -  sau?ojamies un atp?šamies.

 

Visus produktus iesp?jams apl?kot un ieg?d?ties šeit jebkur?, Tev ?rt? laik?.

 

Rota??gu vasari?`!


Balsoana ir beigusies!

M??ie draugi, b?rni, ?imenes! Visi, kas piedal?j?s z?m?šanas konkurs?! Balsošana ir beigusies un dr?z jo dr?z tiks pazi?oti rezult?ti!

V?lamies izteikt lielas uzslavas par cent?bu, radošumu, r?p?bu un izcil?bu 214 b?rniem, kas iesaist?j?s m?su r?kotaj? konkurs? "Mana sap?u pils/ Mans pir?tu ku?is".

Savu izdeju par savu pir?tu ku?i izteiksm?gi pasniedza 102 puikas.

Savu sap?u pili ilustr?ja 112 meitenes.

 

Lielum liels paldies par J?su cent?bu un uzvar?t?ju z?m?jumi tiks public?ti m?su Rota?n?cas Jaunumu sada??.

 

Lai Jums saulaini šodien,

J?su Rota?n?cas r??i!


Z?m?anas konkurss

Hei hei, mazajiem m?ksliniekiem!
Z?m?šanas konkurss Rota?n?c? ir kl?t!

Izv?lies jebkuru z?m?šanas tehniku un iek?aujies A4 form?ta lap?.
Z?m? sap?u pili vai pir?tu ku?i, ies?ti z?m?jumu pa pastu vai atnes to person?gi un sa?em v?rt?gas balvas!!!

1. vietai d?vanu karte no veikala „Rota?n?ca” 30 Ls v?rt?b?;

2. vietai d?vanu karte no veikala „Rota?n?ca” 20 Ls v?rt?b?;

3. vietai d?vanu karte no veikala „Rota?n?ca” 10 Ls v?rt?b?.

Uzvar?t?ju noteiks veikala apmekl?t?ji, t?p?c, ja ar? Tu v?lies balsot par k?du no z?m?jumiem, gaid?sim Tevi veikal? Rota?n?ca, R?g?, Martas iel? 9-1A.

P.S. Nolikums pielikum?
Lai veicas!


Darba laiks sv?tkos


Veikala atv?ranas sv?tki

Latvij? liel?kais rota?lietu raot?js – SIA VARIS Toys – att?st?s, atverot savu pirmo rota?lietu veikalu. Uz??mums, kas l?dz šim veiksm?gi darbojies, raojot un eksport?jot koka rota?lietas, pied?v?s savas rota?lietas plaš?kai Latvijas publikai.

11. j?lij? veikals tiks v?rts plaš?kai publikai. Veikala atkl?šanas ned??? - laik? no 11. j?lija l?dz 14. j?lijam veikala apmekl?t?jus sagaid?s ?paš? gaisotn? – ar rota??m, sp?l?m un ?paš?m atlaid?m.
Raot?js VARIS Toys stingri iev?ro b?rnu rota?lietu kvalit?tes, b?rna att?st?bas un dizaina aspektus, t?p?c veikal? b?s pieejami ?paši atlas?ti raot?ju produkti, kas tieš? veid? atspogu?o VARIS Toys ideju par kvalitat?v?m, skaist?m un galvenais – att?stoš?m – rota?liet?m. Produktu kl?st? b?s pieejamas koka rota?lietas, radošie komplekti un ?paši skaisti  no Francijas – DJECO, pašiem maz?kajiem att?stoš?s m??lieti?as no Candida, Fürnis un Inware, k? ar? daudzi citi skaisti produkti maziem un liel?kiem b?rniem.

...un daudz daudz skaistu lietu J?su b?rna priekam un att?st?bai!

Gaid?sim J?s ciemos!