Atteikuma ties?bas


      1. Pas?t?juma atteikšana. 

      J?s variet izmantot atteikuma ties?bas un atgriezt preci 14 kalend?ra dienu laik? no pirkuma br?a. Lai izvair?tos no p?rpratumiem, preces sa?emšanas br?d? p?rliecinies vai t? piln?b? atbilst pas?t?tajai – raot?js, modelis, kr?sa, izm?rs un citi b?tiski parametri.

      Pas?t?juma atteikšana j?veic rakstiski ar pas?t?juma atsauc?m (pas?t?juma nr., pirc?ja v?rds uzv?rds, pas?t?juma saturs, pirkumu apliecinošu dokumentu): info@varistoys.lv .
Saska?? ar Latvijas likumdošanu m?s nodrošin?m atmaks?t par pirkumu samaks?to naudu 30 darba dienu laik? no pas?t?juma atteikuma sa?emšanas br?a.

Ja v?lies izmantot atteikuma ties?bas – l?dzam ?emt v?r? š?dus ieteikumus: 

- p?rbaudi, un l?gums rota?lietas nelietot, ja esat atkl?jis, ka tai ir k?das neatbilst?bas;
- saglab? un nesaboj? preces ori?in?lo iepakojumu un komplekt?ciju (aizl?m?tus plastik?ta iepakojumus vari r?p?gi atv?rt ar š??r?m);


      2. Preces atgriešana un naudas atmaksas noteikumi
      M?s nodrošin?m pilnu internet? veikto pas?t?jumu v?rt?bas atmaksu pie sekojošiem noteikumiem:

-    Preces ir j?sa?em atpaka? 14 dienu laik? t?d? st?vokl?, k?d? t?s tika pieg?d?tas.
-    Pied?v?jam izmantot iesp?ju ieg?d?to preci apmain?t 28 dienu laik?.
-    Pirkums, kas atgriezts 14 dienu laik?, v?rt?bas atmaksa nodrošin?ta 30 dienu laik?.
-    V?rt?bas atmaksa pirkumam, kas atgriezts v?l?k k? 14 dienu laik?, tiks atteikta un preces tiks nos?t?tas atpaka?. Iz?emot, ja prece ir boj?ta un ir v?l?šan?s to apmain?t pret jaunu produktu atgriezt?s preces v?rt?b?.

-    Tiek atmaks?ta atgriezt?s preces pirkuma summa, neiek?aujot pieg?des izmaksas. Iz??muma gad?jums: ja pas?t?t?s preces neatbilst?ba (raot?js, modelis, kr?sa) ir veidojusies pieg?d?t?ja k??das rezult?t?.

 

LR Likumdošan? noteikt?s pat?r?t?ja ties?bas saglab?jas neierobeotas.