Apmaksa & pieg?de

 

Pieg?des noteikumi 

1. Pieg?de tiek nodrošin?ta R?g? un vis? Latvij? 2 – 3 darba dienu laik?, s?kot no pas?t?juma apstiprin?šanas br?a:

 

Pieg?de* Pas?t?juma svars Pieg?des cena (EUR)
 R?g? un Latvij?
    
 0 - 2 kg
 4.15
 2 - 5 kg
 5.70
 5 - 10 kg
 8.55
 10 - 15 kg
 11.40
 15 - ... kg
 14.25

*Pieg?de tiek nodrošin?ta ar Latvijas Pasta  starpniec?bu.


2. Izdarot pas?t?jumu, ir iesp?ja pas?t?t?s preces sa?emt SIA VARIS Toys veikal? "Rota?n?ca", ?aka iel? 59, R?g?, ar iesp?ju nor??in?ties skaidr? naud? vai ar iepriekš?ju bankas p?rskait?jumu.

 

 

     Pas?t?juma apmaksa
 

1. Ar First Data maks?juma transakciju. Visa apstr?d?t? inform?cija tiek šifr?ta un sadarb?b? ar First Data Latvia tiek nodrošin?ta 3D Secure sist?ma drošiem pirkumiem internet?.


2. Ar p?rskait?jumu interneta bank?:
Izdarot pas?t?jumu un nor?dot v?lmi veikt maks?jumu ar p?rskait?jumu, to veikt uz:
 

Uz??mums: SIA VARIS Toys
PVN re?. nr.: LV 44103000429
Banka: AS "DnB NORD LB"
Kods: RIKOLV2X
Konta nr.: LV 21 RIKO 0002013053531

 

!!! Oblig?ti pirms p?rskait?juma veikšanas sagaid?t no SIA VARIS Toys apstiprin?jumu, ka pas?t?t?s preces ir pieejamas un gatavas izs?t?šanai.

 

3. Skaidr? naud?, sa?emot preci biroj?/ veikal? "Rota?n?ca":
Pirkuma apmaksa skaidr? naud? tiek veikta preces sa?emšanas br?d? ?aka iel? 59, R?g?, LV-1011